מידע נוסף

מהו מדד המחירים לצרכן?

מדד המחירים לצרכן הוא מדד מחירים המחושב על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובא לבדוק את השתנות המחירים של סל מוצרים ושירותים קבוע מחודש לחודש.

סל המוצרים והשירותים המשוקלל במדד מבוסס על סקרים בנוגע להוצאות משקי הבית השונים – מזון, דיור ואחזקת דירה, ריהוט וציוד לבית, הלבשה והנעלה, בריאות, חינוך ותרבות, תחבורה, תקשורת ועוד…

כאשר לווה משלב בתמהיל המשכנתא שלו מסלול צמוד מדד, הוא בעצם מצמיד את קרן ההלוואה (הסכום שנלקח) למדד המחירים לצרכן.

לדוגמא: אם בחודש מסוים יתרת הקרן במסלול המשכנתא הצמוד עומדת על 100,000 שקל ובאותו חודש עלה מדד המחירים לצרכן ב-1%, יתרת הקרן החדשה תעמוד על 101,000 שקל – כלומר, החוב שלנו לבנק גדל וכפועל יוצא גם ההחזר החודשי שלנו יגדל.

בנוסף משקף המדד את רמת האינפלציה במשק – כלומר שיעור עליית המחירים מחודש לחודש. יעד האינפלציה השנתי של בנק ישראל הוא 1% עד 3% בשנה – המוגדר כתחום יציבות מחירים. כאשר המדד יורד באופן עקבי, והמחירים יורדים מחודש לחודש – מגדירים זאת "דפלציה".

חשוב לציין שהמדד החודשי (וגם השנתי) עשויים לרדת מעת לעת ואנו רואים כי בשנים האחרונות המדד השנתי שנרשם בישראל הינו שלילי.