מידע נוסף

מהו היטל השבחה?

היטל השבחה הוא מס שאנו נדרשים לשלם, כאשר כתוצאה מהחלטת רשות מקומית, הושבח הנכס שלנו. מדובר במס שונה ממס השבח, הנגבה בגין כל עליית שווי של הנכס, והוא מוטל ומשולם לרשות המקומית, רק בהשבחה הנובעת מהחלטתה.

או כלשון חוק התכנון והבניה: “השבחה” – עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג;

כמה משלמים?

שיעור ההיטל הוא מחצית מגובה ההשבחה. אולם כפי שאציין להלן, יש מקרים של פטור או הנחה בגובה ההיטל.

בהיעדר בירור מקדים, עלולים להגיע להפסדים גדולים.

לדוגמא: מוכרי דירת מגורים, ביררו לפני המכירה, אילו מיסים עלולים לחול עליה, אך הסתמכו על העובדה ששכניהם בבית הסמוך, שמכרו את ביתם כמה חודשים מוקדם יותר, לא חויבו בהיטל השבחה.

לכן, ללא בדיקה מוקדמת ברשות המקומית, ספציפית לעניין החיוב בהיטל השבחה, חתמו על הסכם מכר עם הרוכשים.

כשניגשו לרשות המקומית כדי לקבל אישור להעביר את הבית בטאבו על שם הרוכשים, גילו להפתעתם, שהם מחויבים בתשלום היטל השבחה, בסך של כ-125,000 ₪.

זאת מאחר שכחודש לפני מכירת הנכס, קבלה הרשות המקומית החלטה, בה נקבע כי כל בעלי הבתים באזור, יכולים לבנות תוספת של 70 מ”ר. לכן, משהושבח הנכס (בעקבות ההיתר להרחבה), הם מחויבים בתשלום היטל השבחה. שמאי מטעם הרשות המקומית, העריך את ההשבחה בסך 250,000 ₪, שמחצית ממנו חייבים המוכרים לשלם כהיטל השבחה.

מתי משלמים?

את ההיטל נדרשים לשלם, בעת מימוש ההשבחה לנכס. מימוש הזכות יכול להיעשות בדרך של קבלת היתר בניה, ובעת קבלת היתר, נדרש לשלם את היטל ההשבחה. אך גם העברת הזכויות בנכס, תיחשב כמימוש הזכות לעניין חיוב בהיטל השבחה, כיון שההנחה היא שמחיר הנכס כלל בתוכו גם את ההשבחה.